Wykrywanie krążącej enolazy Candida za pomocą testu immunologicznego u pacjentów z nowotworem i inwazyjną kandydoza ad 6

Aby zmaksymalizować wykrywanie, konieczne były liczne próbki surowicy. Antigenemia była obecna przy braku fungemii u niektórych pacjentów z udowodnioną tkanką głębokiej kandydozy, ale była ona nieobecna w obecności grzybicy w innych. Wykrywanie antygenu uzupełniało raczej zamiast wymiany kultur krwi w określaniu głębokiej kandydozy. Celem tego badania było scharakteryzowanie ekspresji antygenemii enolazy candidy w kilku starannie zdefiniowanych populacjach pacjentów z rakiem. Przebadaliśmy grupy wysokiego ryzyka, w których wzorzec lub stadium kandydozy może być dobrze określone radiologicznie, mikrobiologicznie i histologicznie. Pacjentów z inwazyjną kandydozą inwazyjną antygenem zidentyfikowano według ścisłych kryteriów, w tym badania histopatologicznego, posiewu krwi lub obu. Przewaga sprawdzonych tkankowo przypadków z udziałem zakażenia wątroby może wynikać z faktu, że wątroba jest powszechnie rozpoznawanym miejscem inwazyjnej kandydozy u pacjentów z nowotworem. Inne grupy wysokiego ryzyka, w tym pacjenci z oparzeniami i poddawani przeszczepowi narządu litego oraz inne zabiegi chirurgiczne skomplikowane przez zakażenie, są obecnie badane w innych ośrodkach.
Jedynym złotym standardem w wykrywaniu głęboko inwazyjnej kandydozy jest demonstracja organizmu w tkance uzyskanej w wyniku biopsji lub badania pośmiertnego. Kryteria te są problematyczne, gdy próbuje się zdiagnozować inwazyjną kandydozę, gdy istnieje tylko grzybica. Chociaż połączenie neutropenii i fungemii może zwiększać prawdopodobieństwo, że pacjent ma głęboko inwazyjną kandydozę, inwazja tkanek pozostaje nieudowodniona w takich przypadkach. Ten problem klasyfikacji staje się bardziej widoczny u pacjentów z neutropenią i kandydurią, u których nie można odróżnić kolonizacji błony śluzowej w pęcherzu od głębokiej inwazji nerek. Takie grupy pacjentów wymagają więcej badań.
Ocena populacji kontrolnej wykazała brak antygenu w surowicy większości pacjentów z infekcjami bakteryjnymi lub grzybicami noncandida, w tym aspergilozę i kryptokokozę, potwierdzając swoistość tego antygenu dla gatunków Candida. Wiadomo jednak, że przeciwciała przeciwko enolazie z rodzaju Candida reagują krzyżowo z enolazą gatunków saccharomyces.15 Jest zatem możliwe, że pacjenci z zakażeniami saccharomyces19 wyrażają tę aktywność antygenową. Jedynym pacjentem z antygenem enolazowym związanym z innymi grzybicami był grzyb i zakażenie płuc wywołane przez S. delbrueckii. Niepublikowane obserwacje sugerują, że enolaza wszystkich gatunków Candida jest rozpoznawana, z możliwym wyjątkiem od Torulopsis (C.) glabrata. Wystąpiły słabo pozytywne reakcje w próbkach od 3 ze 140 zdrowych dawców krwi, prawdopodobnie z powodu wcześniejszych przeciwciał do odczynników składowych testu.
Dziewięćdziesiąt cztery procent pacjentów z powierzchowną kandydozą było antygenowych. Spośród trzech pacjentów z pozytywnymi testami i powierzchownej kandydozy, u dwóch wystąpiła jedna słabo pozytywna reakcja, prawdopodobnie z powodu przeciwciała reagującego krzyżowo. Trzecie otrzymało empiryczną amfoterycynę B z powodu możliwej klinicznie okrężnej inwazyjnej kandydozy.
Antygenemia występowała u kilku pacjentów z kandydozą tkankową bez grzybicy
[przypisy: sennik klotnia, kłótnia sennik, przychodnia kochowskiego ]