Wielo-centrowa próba doustnej zydowudyny u dzieci z zaawansowaną chorobą wirusów niedoboru odporności cd

Ponadto, rodzice lub opiekunowie dzieci byli zobowiązani do zwracania wszystkich wydanych fiolek lub butelek podczas każdej wizyty w klinice, aby badacze mogli określić, jak zażywać narkotyki. Nie zalecano stosowania jednocześnie stosowanych leków, które mogłyby wpływać na glukuronidację w wątrobie, główną drogę metabolizmu zydowudyny. Dzieci, które wyzdrowiały z pierwszego epizodu zapalenia płuc Pneumocystis carinii, mogły nadal otrzymywać profilaktyczne leczenie tego schorzenia, ale pierwotna profilaktyka była zabroniona, podobnie jak profilaktyka kandydozy lub zapalenia ucha środkowego. Dożylną immunoglobulinę można rozpocząć, jeśli w trakcie badania dziecko miało trzy lub więcej poważnych infekcji bakteryjnych.
Weight-Gain and Growth Velocity
Masę linii podstawowej zdefiniowano jako średnią wartości przy badaniu przesiewowym i wprowadzaniu. Wskaźniki przyrostu masy, znormalizowane do okresu 6-miesięcznego (182 dni), zostały obliczone dla pierwszego i drugiego okresu 6-miesięcznego, jeśli w tym przedziale dostępnych było więcej niż 120 dni danych. Stawki zostały porównane z normalnymi wartościami dla wieku i płci.12
Testy funkcji poznawczych
Zastosowano testy neuropsychologiczne: Bayley Scales of Infant Development 13 (u dzieci w wieku od 3 do 30 miesięcy), McCarthy Scales of Children s Abilities14 (od 31 miesięcy do 6 lat) i Skala inteligencji Wechslera dla dzieci, zrewidowana15 (.6 lat) . Funkcję poznawczą odzwierciedlał wskaźnik mentalny Skali Bayleya, wskaźnika poznawczego Skali McCarthy ego i pełnowymiarowego IQ Skali Wechslera. Wyniki z każdego testu zostały przekształcone, aby być porównywalne ze standardową średnią wyników 100 i odchylenie standardowe 15.
Testy immunologiczne i wirusologiczne
Podklasy limfocytów mierzono standardowymi metodami przepływu-cytometrii. Poziomy antygenu p24 oznaczano w czasie rzeczywistym przy użyciu dostępnych w handlu odczynników. Dodatni wynik testu wykazano powyżej 30 ng na litr. Hodowle HIV przeprowadzono na komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej zgodnie ze standardowymi technikami.16
Analiza statystyczna
Test znakowy (dwustronny) zastosowano w analizie hodowli wirusa HIV i pomiarów antygenu p24. Do analizy liczby komórek CD4 + i danych neuropsychologicznych wykorzystano test rangowanych znaków Wilcoxona (dwustronny). Szacunki przeżycia Kaplana-Meiera (. SE) uzyskano za pomocą PROC LIFETEST systemu SAS (SAS Institute, Research Triangle Park, NC).
Wyniki
Badana populacja
W badaniu wzięło udział 88 dzieci. Wszyscy oprócz pięciu pacjentów spełniali kryteria: dwa poziomy hemoglobiny były poniżej 80 g na litr, jeden miał liczbę neutrofilów poniżej 0,8 × 109 na litr, a dwie otrzymywały dożylną immunoglobulinę w ciągu czterech tygodni od wejścia. Wszystkich 88 pacjentów włączono do analizy danych zgodnie z zasadą zamiaru leczenia.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna 88 dzieci leczonych zidowudyną w celu zarażenia wirusem HIV. Charakterystykę uczestników badania przedstawiono w tabeli 1. Średni i średni wiek w chwili wejścia wynosiły odpowiednio 3,9 i 3,1 roku (zakres od 4 miesięcy do 11 lat)
[przypisy: zapalenie czerwieni wargowej, radosław nawrot twitter, zniesienie lordozy ]