Ryzyko raka szyjki macicy związane z wydłużeniem czasu między badaniami raka szyjki macicy ad

Ostatnio zwrócono uwagę na dodanie czułych testów (takich jak wykrywanie onkogennego DNA wirusa brodawczaka ludzkiego [HPV]) 4 do testów cytologicznych; ryzyko zachorowania na nowotwór wśród kobiet, które przeszły konwencjonalne badania cytologiczne, stanowi podstawowy poziom ryzyka, który można zmniejszyć, stosując bardziej czułe testy. Przykładowo, American Cancer Society zalecił łączny test DNA cytologiczny i HPV jako rozsądną alternatywę dla samych testów cytologicznych dla kobiet w wieku 30 lat lub starszych, z wyraźnym zaleceniem, aby test nie był wykonywany częściej niż co trzy lata.2 Dlatego ważne jest, aby obecne i przyszłe strategie badań przesiewowych, które kobiety z poprzednimi negatywnymi testami i ich lekarze przyjmują mniej częste badania przesiewowe. Co więcej, analizy porównawcze różnych strategii wskazują, że częstotliwość badań przesiewowych jest ważną zmienną wpływającą na efektywność kosztową5. Do tej pory brak klinicznych oszacowań ryzyka ograniczył zdolność klinicystów, kobiet i twórców wytycznych1 do udowodnienia oparte na decyzjach dotyczących częstotliwości badań przesiewowych i optymalnej metody przesiewowej. Korzystając z danych dotyczących wyników dużego, krajowego, finansowanego ze środków publicznych programu badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy, przeprowadziliśmy badanie w celu oszacowania nadmiernego ryzyka raka związanego z dłuższymi przerwami między badaniami przesiewowymi wśród kobiet z dokumentacją negatywnych wyników na kolejnych konwencjonalnych testach Papanicolaou. Oceniliśmy również średnią liczbę dodatkowych badań Papanicolaou i badań kolposkopowych, które byłyby konieczne, aby uniknąć jednego przypadku raka przy użyciu różnych interwałów skriningowych u kobiet w różnym wieku.
Metody
Źródło informacji
Przeanalizowaliśmy dane z Programu wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy, podanym przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Program ten zapewniał badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy kobietom o niskich dochodach, niedoinwestowanych w całych Stanach Zjednoczonych od 1991 r. Metody zbierania i raportowania danych zostały opisane wcześniej.6-8 Krótko, CDC ustanowiło minimalne elementy danych, które należy zebrać dla każda kobieta otrzymuje usługi przesiewowe, w tym dane demograficzne, wyniki badań przesiewowych, procedury diagnostyczne i wyniki histologiczne. Lokalni urzędnicy programu standaryzują kategorie danych przed przekazaniem informacji co pół roku do CDC.
Dane identyfikacyjne zostały usunięte z danych programu. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie umowy o wykorzystaniu danych zatwierdzonej przez instytucyjną komisję odwoławczą CDC, a zgodę uzyskano od Komisji Badań Człowieka na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco.
Skoncentrowaliśmy się na wynikach badań przesiewowych między styczniem 1991 r. A marcem 2000 r. Większość badań była konwencjonalna, a nie ciekła analiza cytologiczna i była interpretowana w laboratoriach w całym kraju. Wyniki zostały podane zgodnie z kategoriami Bethesda System z 1991 roku. Wyłączyliśmy 11 276 testów, które uznano za całkowicie niezadowalające, 1446 testów, których wyniki były w toku, a 7062 testy zgłoszono jako niesklasyfikowane. Wykluczyliśmy 100 kobiet, którym nie podano daty urodzenia i 57 kobiet z brakującymi terminami badań.
Screening i kategorie wiekowe
Grupowaliśmy kobiety w cztery kategorie: kobiety z jednym tylko testem Papanicolaou uzyskanym w programie CDC, z początkowym negatywnym testem Papanicolaou, następnie z drugim testem Papanicolaou, z dwoma ujemnymi testami Papanicolaou, po którym przeprowadzono trzeci test Papanicolaou, oraz z tymi z co najmniej trzy negatywne testy Papanicolaou, a następnie kolejny test Papanicolaou
[patrz też: zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci, leczenie po przeszczepie skóry, biofazolin ]
[więcej w: przychodnia kochowskiego, gumtree kielce, biofazolin ]